Book My Vaccine logo
Book My Vaccine

Fakamatala ki hono tauhi malu ‘o e fakamatala fakafo‘ituituí

Ke fokotu‘u ha taimi ki ho huhu malu‘i COVID-19, ‘oku fiema‘u ke mau tānaki ha ngaahi fakamatala ‘e ni‘ihi meiate koe ‘o ngāue‘aki ‘a ‘emau polokalama fokotu‘u taimí ko e ‘Book My Vaccine‘. Kumi ki he me‘a ‘oku mau hiki tohí (record), feitu‘u ‘oku tauhi aí, pea mo hai ‘e lava ‘o sio ki aí.

Fekauʻaki mo e polokalama Book My Vaccine

Ko e polokalama Book My Vaccine ko e sisitemi fokotuʻu taimi ia ki he COVID-19 ʻoku tuku atu ʻe he Potungāue Moʻuí. ʻOkú ke lava ai ʻo:

 • fokotuʻu hoʻo ongo ʻapoinimeni huhu maluʻi COVID-19
 • liliu pe kaniseli hoʻo ongo ʻapoinimeni huhu maluʻí.

Ko e hā ‘a e fakamatala ‘oku tānakí

‘E fiema‘u ke ke ‘omai ha fakamatala fakafo‘ituitui mo e fakaikiiki ki he fetu‘utakí ke fokotu‘u ha taimi ki he huhu malu‘í.

Ko e ngaahi fakamatala fakaikiiki ‘eni ‘o koe, pe ‘o e tokotaha ‘okú ke fakafonu ma‘á na ‘a e ‘apoinimení pe lēsisitá (‘e fiema‘u ke ke fakapapau‘i kuo nau ‘osi fakangofua koe).

Faʻahinga ʻo e fakamataláFiemaʻu ʻeni/ fili tauʻatāina ke ʻomaiʻUhinga ʻoku mau tānaki ai ʻa e fakamatalá ni
Hingoa ʻuluakí mo e hingoa fakafāmilí (fili pē pe ʻe ʻomai ho hingoa lotó)Fiemaʻu ʻeniʻE ngāueʻaki ʻeni ke:
 • fokotuʻu ʻaki ho taimi huhu maluʻí
 • ʻiloʻi ai koe ʻi hoʻo ongo ʻapoinimeni huhu maluʻí
 • fakatauhoa koe ki ho fika NHI.

Fiemaʻu ʻeni
Hingoa ʻokú ke saiʻia ke ngāueʻakí mo e hingoa fakafāmilíFili tauʻatāinaʻE ngāueʻaki ʻeni ke:
 • ʻiloʻi ai koe ʻi hoʻo ongo ʻapoinimeni huhu maluʻí
 • fakatauhoa koe ki ho fika NHI (naʻá ke ala ngāueʻaki ʻa e hingoa ʻokú ke saiʻia ke ngāueʻakí ʻi he taimi naʻe fuofua vaheʻi atu ai ho fika NHI).

Fili tauʻatāina
ʻAho FāʻeleʻíFiemaʻu ʻeniʻE ngāueʻaki ʻeni ke:
 • fokotuʻu ʻaki hao taimi huhu maluʻi
 • ʻiloʻi ai koe ʻi hoʻo ongo ʻapoinimeni huhu maluʻí
 • fakatauhoa ʻaki koe ki ho fika NHI
 • tokoni ki hono lipooti ʻo e ngaahi matakali kehekehe ʻo e kakaí.

Fiemaʻu ʻeni
ʻĪmeili fetuʻutaki mo e/pe fika fetuʻutakíFiemaʻu ʻeni (fiemaʻu ke ʻomai ha taha ʻʻo e ongo meʻa ni)ʻE ngāueʻaki ʻeni ke:
 • ʻoatu ki ai ʻa hono fakapapauʻi mo e ngaahi fakamanatu ki hoʻo apoinimení
 • fetuʻutaki atu kiate koe fekauʻaki mo hoʻo ongo ʻapoinimení – hangē ko ʻení, kapau ʻoku fiemaʻu ke fakapapauʻi pe toe fokotuʻu ha taimi foʻou, pe naʻe ʻikai ke ke lava ki hoʻo ʻapoinimení.

Fiemaʻu ʻeni (fiemaʻu ke ʻomai ha taha ʻʻo e ongo meʻa ni)
Tangata pe FefineFili taʻuʻatāina pē ʻeni – te ke lava ʻo fili ʻa e ʻʻikai fie fakahāʻʻE ngāueʻaki ʻeni ke:
 • fakatauhoa ʻaki koe ki ho fika NHI
 • tokoni ki hono lipooti ʻo e ngaahi matakali kehekehe ʻo e kakaí.

Fili taʻuʻatāina pē ʻeni – te ke lava ʻo fili ʻa e ʻʻikai fie fakahāʻ
MatakalíFiemaʻu ʻeniʻE ngāueʻaki ʻeni ke:
 • fakatauhoa ʻaki koe ki ho fika NHI
 • tokoni ki hono lipooti ʻo e ngaahi matakali kehekehe ʻo e kakaí.

Fiemaʻu ʻeni
TuʻasiláFili tauʻatāinaʻE ngāueʻaki ʻeni ke:
 • ʻiloʻi ai koe ʻi hoʻo ʻapoinimeni huhu maluʻí
 • fakatauhoa koe ki ho fika NHI.

Fili tauʻatāina
Fiemaʻu ha tokoniFili tauʻatāinaNgāueʻaki koeʻuhí ke mau lava ʻo fakalato hoʻo ngaahi fiemaʻú ʻi hoʻo haʻu ki hoʻo ongo ʻapoinimení.
Fili tauʻatāina
Feituʻu, ngaahi ʻaho mo e ngaahi taimi kuo fokotuʻu ki he huhu maluʻíFiemaʻu ʻeniNgāueʻaki ke fakapapauʻiʻaki hoʻo ongo ʻapoinimeni huhu maluʻi.
Fiemaʻu ʻeni
Fakahaaʻi ʻokú ke tali ʻemau fakamatalaʻi hono tauhi malu ʻo e fakamataláFiemaʻu ʻeniNgāueʻaki ke fakapapauʻi ʻokú ke ʻiloʻi ʻa e founga ʻoku tokangaʻi ʻaki ʻe he Potungāue Moʻuí ʻa hono tauhi malu ʻo hoʻo ngaahi fakamatala fakafoʻituituí.
Fiemaʻu ʻeni
Fakapapauʻi kuo fakangofua koe kapau ko haʻo fakafonu ʻa e foomú maʻá ha tokotaha keheFiemaʻu ʻeniNgāueʻaki ke fakapapauʻi ki he Potungāue Moʻuí ʻokú ke maʻu ʻa e mafai ke ke fokotuʻu ha taimi ʻo fakafofongaʻi ha tokotaha kehe.
Fiemaʻu ʻeni
Fika NHI naʻá ke ʻomaiFili tauʻatāinaNgāueʻaki ke tokoni ki hono fakatauhoa koe ki ho fika NHI.
Fili tauʻatāina

Te mau lēkooti mo tauhi foki ‘a e:

Faʻahinga ʻo e fakamataláFiemaʻu ʻeni/ fili tauʻatāina ke ʻomaiʻUhinga ʻoku mau tānaki ai ʻa e fakamatalá ni
ʻA hoʻo fika NHI ʻa ia kuo ʻosi fakatauhoa koe ki ai ʻe he Potungāue MoʻuíFiemaʻu ʻeni kapau ʻe lava ʻo fakatauhoa ʻa e fikáNgāueʻaki ke fakafehokotaki ʻa hoʻo ngaahi lēkooti fokotuʻu taimí ki ho fika NHI koeʻuhí ke lava o ngāueʻaki lolotonga hoʻo ongo ʻapoinimení.

Ko hono fakafehokotaki atu koe ki ho fika NHI ʻe toe tokoni mai foki ia kiate kimautolu ke mau ʻiloʻi mo levaʻiʻaki ha ngaahi fokotuʻu taimi ʻoku ngalingali taʻetotonu.
Fiemaʻu ʻeni kapau ʻe lava ʻo fakatauhoa ʻa e fiká
Fakapapauʻi naʻe fakahoko ʻa e huhu maluʻi naʻe fokotuʻu ki ai ʻa e taimíFiemaʻu ʻeni kapau ʻe lava ʻo fakatauhoa ʻa e fikáNgāueʻaki ke fakapapauʻi ʻi he Booking System (Polokalama ki he Fokotuʻu Taimí) kuo ʻosi fakahoko ʻa e ʻapoinimení pea mo muimuiʻi ha ngaahi ʻapoinimeni naʻe ʻikai lava.
Fiemaʻu ʻeni kapau ʻe lava ʻo fakatauhoa ʻa e fiká

Lipootí

‘Oku mau ngāue‘aki ho fakamatalá ki he lipooti fakasitetisitika koe‘uhí ke mau lava ai ‘o muimui‘i ‘a e anga hono fokotu‘u ‘o e ngaahi taimi huhu malu‘í ‘i he kotoa ‘o e fonuá – ‘oku ‘ikai ‘ilo‘i koe ia meí ha taha ‘o e ngaahi līpootí ni.

Fakatauhoa ki he fika NHI

Te mau fakafekau‘aki atu ‘a ho ngaahi fakaikiikí ki ho fika National Health Index (NHI) ‘i he taimi ‘oku mau ma‘u ai ha ngaahi fakaikiiki fe‘unga ke lava ai hano fakatauhoa. Ko ho ‘ilo‘i‘anga makehe ‘eni ‘i he sisitemi ki he mo‘ui leleí.

‘E ala fetu‘utaki atu ‘a ‘emau timí kapau ‘e ‘ikai ke mau lava ‘o fakatauhoa pau koe ki ho fika NHI pea te mau vahe‘i atu ha fika fo‘ou kiate koe kapau ‘e fiema‘u.

Kaniseli ‘o e ngaahi taimi na‘e ‘osi fokotu‘ú

Kapau te mau kaniseli ha taimi na‘e ‘osi fokotu‘u ‘i ha fa‘ahinga ‘uhinga, te mau fale‘i atu koe ‘o ngāue‘aki ‘a e ngaahi fakaikiiki ki he fetu‘utakí na‘e ‘omaí pea fakakau atu ai ha fale‘i ki he founga ke toe fokotu‘u ai ha taimi fo‘ou.

‘E lava ke kaniseli ha ngaahi taimi na‘e ‘osi fokotu‘u kapau ‘e ‘ikai ke mau lava ‘o fakatauhoa atu koe ki ha fika NHI pea ‘ikai ke mau lava ‘o fetu‘utaki atu ‘o fou ‘i he ngaahi fakaikiiki ki he fetu‘utakí na‘e ‘omaí.

Ngaahi fokotuʻu taimi kākā

‘E ala vahevahe atu ‘a e fakamatalá ki ha ngaahi va‘a ngāue kehe ‘i he taimi ‘oku ‘i ai ha ‘uhinga ke mau tui ai kuo fakahoko ha fokotu‘u taimi founga kākā, pe ‘oku feinga ai ha tokotaha ke ngāue‘aki ha ngaahi fakaikiiki ‘o ha tokotaha kehe.

Kapau ʻoku fokotuʻu ʻa e taimí maʻá u ʻe ha tokotaha kehe

Te ke lava ‘o fakamafai‘i ha tokotaha kehe ke ne fokotu‘u ha taimi ma‘á u, ka kuo pau ke ne fakapapau‘i kuó ne fakangofua ko e ke ke fakahoko ‘eni.

Fokotu‘u taimi maá e to‘utupú mo e fānaú

Ta‘u 5 ki he 11

‘Oku ‘atā atu ‘a e fānau ta‘u 5 ki he 11 ki ha huhu malu‘i Pfizer kuo fakafe‘unga ki he fānaú (paediatric).

‘Oku fokotu‘u atu ke fakahoko ‘e ha taha ‘o e ongo mātu‘á pe tokotaha tauhí ‘a hono fokotu‘u ‘o e taimi ‘apoinimeni ‘a e fānaú. ‘Oku kehe ‘a e huhu malu‘i ‘oku ngāue‘aki ki he ngaahi ta‘u 5 ki he 11 ko ia ai ‘oku mahu‘inga ke ke fili ‘a e kulupu ta‘u motu‘a totonú ‘i he taimi ‘oku fokotu‘u ai ‘a e taimí.

‘E fiema‘u ha taha ‘o e mātu‘á, tokotaha tauhi, tokotaha kuo fakamafai‘i fakalao, pe whanaungatanga ke ‘alu mo e fānaú ki he‘enau (ngaahi) ‘apoinimení ko ha tokotaha lahi ia ‘oku falala‘anga.

‘I he ‘apoinimení ‘e talanoa atu ai ha tokotaha ngāue fakapalofesinale ki he mo‘ui leleí ki he tokotaha lahí mo e fānaú fekau‘aki mo e huhu malu‘í. Te nau lava ‘o ‘eke atu ha fa‘ahinga fehu‘i pē pea ‘e fiema‘u ke fakapapau‘i ‘e he tokotaha lahí kuo fakangofua ke huhu malu‘i ‘a e tamasi‘í pe ta‘ahiné.

Huhu malu‘i COVID-19 mo e fānaú: fakamatala ma‘a e mātu‘á mo e kau tauhi (Ta‘u 5 ki he 11)

Ta‘u 12 ki he 15

‘Oku ‘atā atu ‘a e to‘utupu ta‘u 12 ki he 15 ki he fa‘ahinga huhu malu‘i tefito ‘o e Pfizer (primary course).

‘Oku mau fokotu‘u atu ke talanoa ‘a e to‘utupú ki he fāmilí pe ko ha tokotaha tokoni falala‘anga fekau‘aki mo e huhu malu‘í.

‘Etoe talanoa atu foki kiate kinautolu ha tokotaha ngāue palofesinale ki he mo‘ui leleí fekau‘aki mo e huhu malu‘í kimu‘a pea fakahoko honau huhu malu‘í mo tali ha fa‘ahinga fehu‘i pē ‘oku nau ma‘u. Kapau ‘oku nau ma‘u ha mahino lelei, te nau lava ‘o tali ‘io pe ‘ikai ki hono ma‘u atu ‘o e huhu malu‘í. Kapau ‘oku nau loto ki ai, ‘e lava ke ma‘u ha fakangofua meí ha taha ‘o e mātu‘á pe tokotaha tauhí.

Huhu malu‘i COVID-19 mo e fānaú: fakamatala ma‘a e mātu‘á mo e kau tauhi (Ta‘u 12 ki he 15)

Ko hono tauhi ke malu ho fakamatalá

Ko ho fakamatala fakafo‘ituituí ‘e tauhi mo tokanga‘i ia ‘o fakatatau ki he Lao ki he Tauhi Malu ‘o e Fakamatalá (Privacy Act) pea mo e Tu‘utu‘uni ki hono Malu‘i ‘o e Ngaahi Fakamatala ki he Mo‘ui Leleí (Health Information Privacy Code). ‘Oku ‘i ai ‘a e ngaahi founga malu kuo fokotu‘u ke malu‘i‘aki ho ngaahi fakamatalá meí ha hū mo sio ki ai te‘eki fakangofua.

Ko e hū mo sio ki ho ngaahi fakamatalá ‘oku fakangatangata pē ia kia kinautolu kuo ‘osi fakangofuá. Ko e hū mo e sio ko‘ení ‘oku lēkooti ia pea ‘e lava foki ke ‘ātita‘i.

Koe‘uhí ke lava ‘o fakalele ‘a e polokalama Book My Vaccine, ‘oku mau ngāue‘aki ‘a e Amazon Web Services ‘oku tu‘u ‘i Senē, ‘Aositelēlia.

Ko hai ʻe lava ʻo hū mo sio ki ho fakamatalá

Te mau vahevahe atu ‘a ho fakamatalá mo e kakai mo e ngaahi kautaha ‘oku nau kau ‘i hono fakalele ‘o ho‘o ngaahi fokotu‘u ‘apoinimeni ki he huhu malu‘í, pea mo hono fakahoko atu ‘o e huhu malu‘í kiate koe. ‘Oku fiema‘u ke mau lava ‘o:

 • ʻiloʻi koe ʻi he taimi ʻokú ke fokotuʻu mai ai ha taimí pea mo e taimi te ke aʻu ai ki hoʻo ʻapoinimení
 • fetuʻutaki mo koe ʻi he taimi ʻoku mau maʻu ai ha fakamatala ʻoku kaunga kiate koe pe ke tokonia koe ʻi haʻo ʻalu ki hoʻo ʻapoinimení
 • fakafehokotaki ho ngaahi fakaikiikí ki ho fika NHI mo e COVID-19 Immunisation Register (Tohi Lēsisita Huhu Maluʻi ki he COVID-19) ʻi he taimi te ke aʻu atu ai ke fakahoko ho huhu maluʻí
 • levaʻi ʻa e ngaahi nāunaú ke ʻi ai ha ngaahi huhu maluʻi feʻunga ʻi he feituʻu totonú mo e taimi totonú
 • ʻiloʻi pea fai ha ngaahi ngāue ke fakaleleiʻi ʻa e polokalama huhu maluʻí ʻaki hono:
  • līpooti atu ʻo e fika ʻo e kakai ʻoku nau fokotuʻu haʻanau taimí pea mo nau ʻalu ki honau huhu maluʻí
  • mahinoʻi ʻo e ivi fakahoko ngāue ʻo e ngaahi faiʻanga huhu maluʻí
  • muimuiʻi ʻa e ola ʻo e polokalama huhu maluʻí.

Tānaki atu ki aí, ‘e tauhi ho ngaahi fakamatalá ‘i he tauhi‘anga fakamatala malu ‘a e Potungāue Mo‘uí pea faka‘aonga‘i ia ki hono poupoua ‘o e ngāue ki he COVID-19. ‘E ala kau ki heni hano fakafehoanaki ki he ngaahi fakamatala kuo ‘osi tānaki ‘e he Potungāue Mo‘uí. ‘E ‘ikai ‘ilo‘i koe ia meí ha ngaahi līpooti ‘e fo‘u ko ha konga ‘o e ngaahi ngāue ki hono lipooti ‘ení.

Kapau ‘okú ke si‘i hifo ‘i he ta‘u 16, ‘e lava ke kole ‘e ho‘o mātu‘á pe tokotaha tauhi fānaú ha ngofua ke nau lava ‘o ma‘u atu ho‘o fakamatalá.

‘E toe tānaki foki mo ha ngaahi fakamatala meiate koe ‘i ho‘o a‘u atu ke fakahoko ho ongo huhu malu‘í. ‘Oku tokanga‘i mavahe ‘eni ia ‘e he kau ngāue huhu malu‘í.

Huhu maluʻi COVID-19 mo hono tauhi malu ʻo ho ngaahi fakamatalá

Ko hā hono lōloa ‘a hono tauhi ho ngaahi fakamatalá

ʻE tauhi ʻa ho fakamatalá ʻi he polokalama Booking My Vaccine, pea ʻi he tauhiʻanga fakamatala malu ʻa e Potungāue Moʻuí kaeʻoua kuo fakapekia ʻa e COVID-19 Public Health Response (Tuʻutuʻuni Ngāue ki he Moʻui Lelei ʻa e Kakaí ʻi he COVID-19) 2020, pe ʻi hano fiemaʻu ʻe he Public Records Act (Lao ki he Ngaahi Lēkooti Fakapuleʻangá) 2005.

Ko e hū mo e vakai pe liliu ʻo ho ngaahi fakamatalá

Ke mamata ki ha fa‘ahinga fakamatala fakafo‘ituiui ‘oku mau ma‘u fekau‘aki mo koe, pe kapau ‘oku ‘i ai ha me‘a ‘okú ke hoha‘a ki ai pe ngaahi fehu‘i fekau‘aki mo e fakamatala fakafo‘ituitui ‘oku mau tauhí pea ‘okú ke fie kole hano fakatonutonu:

‘Imeili ki he: hnzPrivacy@health.govt.nz

Faitohi ki he:
The Privacy Officer
Ministry of Health
PO Box 5013
Wellington

Te mau ala fiema‘u atu ha fakamo‘oni ko koe ia kimu‘a pea mau toki ‘oatu kiate koe ha fakamatala fakafo‘ituitui.

Google Analytics (Ngaahi ʻAnalaiso Fakamatala ʻa e Google)

‘Oku mau ngāue‘aki ‘a e Google Analytics ke tānaki mo ‘analaiso‘aki ‘a e ngaahi fakaikiiki ki hono faka‘aonga‘i ‘o ‘emau uepisaití. ‘Oku ‘ikai ha ngaahi ngāue ia ke tānaki ha fakamatala ke ‘ilo‘i mei ai ‘a kinautolu ‘oku nau faka‘aonga‘i ‘a e uepisaití. ‘E lava ke ke fili ke ‘oua ‘e tānaki ‘e he Google Analytics ho ngaahi fakamatalá ‘aki ‘a ho‘o ta‘ofi ‘a hono ngāue‘aki ‘o e cookies (ngaahi faka‘ilonga ‘ilo‘i‘anga) ‘i ho‘o peesi fekumi‘anga (browser) ‘i he ‘initanetí pe ko ho‘o fokotu‘u ‘a e polokalama Google Analytics Opt-out browser add-on.

Ko e fakamatala ‘oku tānakí ‘oku kau ai ‘a ho tu‘asila ‘initanetí (IP), ngaahi peesi ‘okú ke hū atu ki ai ‘i he uepisaití, ngaahi fehokotaki‘anga ‘okú ke lomi‘í, ko e ‘aho mo e taimi na‘á ke ‘a‘ahi ai ki he uepisaití, ko e peesi na‘á ke hū mai mei aí (kapau na‘e ‘i ai), ko e polokalama fakakomipiuta ‘oku ‘i ho‘o komipiutá, fa‘ahinga peesi fekumi‘anga na‘á ke ngāue‘akí pea mo ha ngaahi fakamatala kehe ‘o hangē ko e mālohi ‘o e sio‘ata mamata‘anga (screen) ‘o ho‘o komipiutá mo e ngaahi tu‘unga ‘oku fokotu‘u ki ai ‘a e ngaahi fa‘ahinga ‘o e leá. ‘Oku toe faka‘aonga‘i foki ‘a e Google reCAPTCHA.

Tuʻutuʻuni Ngāue ʻa e Google Analytics ki he Tauhi Malu ʻo e Fakamatalá

Fetu‘utaki mai kiate kimautolu

Kapau ʻoku ʻi ai ha meʻa ʻokú ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e tuʻunga malu ʻo hono tauhi ho ngaahi fakamatalá, ʻīmeili ki he hnzPrivacy@health.govt.nz.

Kapau ʻoku ʻikai te ke fiemālie ki heʻemau tali atu fekauʻaki mo haʻo hohaʻa ki he malu fakafoʻituituí, te ke lava ʻo fetuʻutaki ki he Office of the Privacy Commissioner (ʻŌfisi ʻo e Komisiona ki he Tauhi Malu ʻo e Fakamatalá).

Fetu‘utaki ki he Privacy Commissioner