Book My Vaccine logo
Book My Vaccine

Fakamatala ki hono tauhi malu ʻo e fakamatala fakafoʻituituí

Ke fokotuʻu ha taimi ki ho huhu maluʻi COVID-19, ʻoku fiemaʻu ke mau tānaki ha ngaahi fakamatala ʻe niʻihi meiate koe ʻo ngāueʻaki ʻa ʻemau polokalama fokotuʻu taimi ko e ‘Book My Vaccine’ . Kumi ki he meʻa ʻoku mau hiki tohí (record), feituʻu ʻoku tauhi aí, pea mo hai ʻe lava ʻo sio ki aí.

Fekauʻaki mo e polokalama Book My Vaccine

Ko e polokalama Book My Vaccine ko e sisitemi fokotuʻu taimi ia ki he COVID-19 ʻoku tuku atu ʻe he Potungāue Moʻuí. ʻOkú ke lava ai ʻo:

 • fokotuʻu hoʻo ongo ʻapoinimeni huhu maluʻi COVID-19
 • lēsisita, koeʻuhí ke lava ha fetuʻutaki atu kiate koe ʻi he taimi te ke ʻatā ai ke fokotuʻu hao taimi ʻapoinimení
 • liliu pe kaniseli hoʻo ongo ʻapoinimeni huhu maluʻí.

Ko e fakamatala ʻoku tānakí

ʻE fiemaʻu ke ke ʻomai ha ngaahi fakamatala fakafoʻituitui mo ha ngaahi fakaikiiki ki he fetuʻutakí ke fokotuʻuʻaki hoʻo taimí (book) pe lēsisita ʻaki.

Ko e ngaahi fakamatala fakaikiiki ʻeni ʻo koe, pe ʻo e tokotaha ʻokú ke fakafonu moʻó na ʻa e ʻapoinimení pe lēsisita (ʻe fiemaʻu ke ke fakapapauʻi kuo nau ʻosi fakangofua koe).

Faʻahinga ʻo e fakamataláFiemaʻu ʻeni/ fili tauʻatāina ke ʻomaiʻUhinga ʻoku mau tānaki ai ʻa e fakamatalá ni
Fakafaʻahinga ʻo e tuʻunga ʻatā ki he huhu maluʻíFiemaʻu ʻeniNgāueʻaki ke vakaiʻi pe ʻokú ke ʻatā ke fokotuʻu hao taimi huhu maluʻi he taimí ni pe ʻamui ange.
Fiemaʻu ʻeni
Hingoa ʻuluakí mo e hingoa fakafāmilí (fili pē pe ʻe ʻomai ho hingoa lotó)Fiemaʻu ʻeniʻE ngāueʻaki ʻeni ke:
 • fokotuʻu ʻaki ho taimi huhu maluʻí
 • ʻiloʻi ai koe ʻi hoʻo ongo ʻapoinimeni huhu maluʻí
 • fakatauhoa koe ki ho fika NHI.

Fiemaʻu ʻeni
Hingoa ʻokú ke saiʻia ke ngāueʻakí mo e hingoa fakafāmilíFili tauʻatāinaʻE ngāueʻaki ʻeni ke:
 • ʻiloʻi ai koe ʻi hoʻo ongo ʻapoinimeni huhu maluʻí
 • fakatauhoa koe ki ho fika NHI (naʻá ke ala ngāueʻaki ʻa e hingoa ʻokú ke saiʻia ke ngāueʻakí ʻi he taimi naʻe fuofua vaheʻi atu ai ho fika NHI).

Fili tauʻatāina
ʻAho FāʻeleʻíFiemaʻu ʻeniʻE ngāueʻaki ʻeni ke:
 • fokotuʻu ʻaki hao taimi huhu maluʻi
 • ʻiloʻi ai koe ʻi hoʻo ongo ʻapoinimeni huhu maluʻí
 • fakatauhoa ʻaki koe ki ho fika NHI
 • tokoni ki hono lipooti ʻo e ngaahi matakali kehekehe ʻo e kakaí.

Fiemaʻu ʻeni
ʻĪmeili fetuʻutaki mo e/pe fika fetuʻutakíFiemaʻu ʻeni (fiemaʻu ke ʻomai ha taha ʻʻo e ongo meʻa ni)ʻE ngāueʻaki ʻeni ke:
 • ʻoatu ki ai ʻa hono fakapapauʻi mo e ngaahi fakamanatu ki hoʻo apoinimení
 • fetuʻutaki atu kiate koe fekauʻaki mo hoʻo ongo ʻapoinimení – hangē ko ʻení, kapau ʻoku fiemaʻu ke fakapapauʻi pe toe fokotuʻu ha taimi foʻou, pe naʻe ʻikai ke ke lava ki hoʻo ʻapoinimení.

Fiemaʻu ʻeni (fiemaʻu ke ʻomai ha taha ʻʻo e ongo meʻa ni)
Tangata pe FefineFili taʻuʻatāina pē ʻeni – te ke lava ʻo fili ʻa e ʻʻikai fie fakahāʻʻE ngāueʻaki ʻeni ke:
 • fakatauhoa ʻaki koe ki ho fika NHI
 • tokoni ki hono lipooti ʻo e ngaahi matakali kehekehe ʻo e kakaí.

Fili taʻuʻatāina pē ʻeni – te ke lava ʻo fili ʻa e ʻʻikai fie fakahāʻ
MatakalíFiemaʻu ʻeniʻE ngāueʻaki ʻeni ke:
 • fakatauhoa ʻaki koe ki ho fika NHI
 • tokoni ki hono lipooti ʻo e ngaahi matakali kehekehe ʻo e kakaí.

Fiemaʻu ʻeni
TuʻasiláFili tauʻatāinaʻE ngāueʻaki ʻeni ke:
 • ʻiloʻi ai koe ʻi hoʻo ʻapoinimeni huhu maluʻí
 • fakatauhoa koe ki ho fika NHI.

Fili tauʻatāina
Fiemaʻu ha tokoniFili tauʻatāinaNgāueʻaki koeʻuhí ke mau lava ʻo fakalato hoʻo ngaahi fiemaʻú ʻi hoʻo haʻu ki hoʻo ongo ʻapoinimení.
Fili tauʻatāina
Feituʻu, ngaahi ʻaho mo e ngaahi taimi kuo fokotuʻu ki he huhu maluʻíFiemaʻu ʻeniNgāueʻaki ke fakapapauʻiʻaki hoʻo ongo ʻapoinimeni huhu maluʻi.
Fiemaʻu ʻeni
Fakahaaʻi ʻokú ke tali ʻemau fakamatalaʻi hono tauhi malu ʻo e fakamataláFiemaʻu ʻeniNgāueʻaki ke fakapapauʻi ʻokú ke ʻiloʻi ʻa e founga ʻoku tokangaʻi ʻaki ʻe he Potungāue Moʻuí ʻa hono tauhi malu ʻo hoʻo ngaahi fakamatala fakafoʻituituí.
Fiemaʻu ʻeni
Fakapapauʻi kuo fakangofua koe kapau ko haʻo fakafonu ʻa e foomú maʻá ha tokotaha keheFiemaʻu ʻeniNgāueʻaki ke fakapapauʻi ki he Potungāue Moʻuí ʻokú ke maʻu ʻa e mafai ke ke fokotuʻu ha taimi ʻo fakafofongaʻi ha tokotaha kehe.
Fiemaʻu ʻeni
Fika NHI naʻá ke ʻomaiFili tauʻatāinaNgāueʻaki ke tokoni ki hono fakatauhoa koe ki ho fika NHI.
Fili tauʻatāina

Te mau lēkooti mo tauhi foki:

Faʻahinga ʻo e fakamataláFiemaʻu ʻeni/ fili tauʻatāina ke ʻomaiʻUhinga ʻoku mau tānaki ai ʻa e fakamatalá ni
ʻA hoʻo fika NHI ʻa ia kuo ʻosi fakatauhoa koe ki ai ʻe he Potungāue MoʻuíFiemaʻu ʻeni kapau ʻe lava ʻo fakatauhoa ʻa e fikáNgāueʻaki ke fakafehokotaki ʻa hoʻo ngaahi lēkooti fokotuʻu taimí ki ho fika NHI koeʻuhí ke lava o ngāueʻaki lolotonga hoʻo ongo ʻapoinimení.

Ko hono fakafehokotaki atu koe ki ho fika NHI ʻe toe tokoni mai foki ia kiate kimautolu ke mau ʻiloʻi mo levaʻiʻaki ha ngaahi fokotuʻu taimi ʻoku ngalingali taʻetotonu.
Fiemaʻu ʻeni kapau ʻe lava ʻo fakatauhoa ʻa e fiká
Fakapapauʻi naʻe fakahoko ʻa e huhu maluʻi naʻe fokotuʻu ki ai ʻa e taimíFiemaʻu ʻeni kapau ʻe lava ʻo fakatauhoa ʻa e fikáNgāueʻaki ke fakapapauʻi ʻi he Booking System (Polokalama ki he Fokotuʻu Taimí) kuo ʻosi fakahoko ʻa e ʻapoinimení pea mo muimuiʻi ha ngaahi ʻapoinimeni naʻe ʻikai lava.
Fiemaʻu ʻeni kapau ʻe lava ʻo fakatauhoa ʻa e fiká

Lipootí

ʻOku mau ngāueʻaki ho fakamatalá ki he lipooti fakasitetisitika koeʻuhí ke mau lava ai ʻo muimuiʻi ʻa e anga hono fokotuʻu ʻo e ngaahi taimi huhu maluʻí ʻi he kotoa ʻo e fonuá – ʻoku ʻikai ʻiloʻi koe ia meí ha taha ʻo e ngaahi līpootí ni.

Fakatauhoa ki he fika NHI

Te mau fakafekauʻaki atu ʻa ho ngaahi fakaikiikí ki ho fika National Health Index (NHI) ʻi he taimi ʻoku mau maʻu ai ha ngaahi fakaikiiki feʻunga ke lava ai hano fakatauhoa. Ko ho ʻiloʻiʻanga makehe ʻeni ʻi he sisitemi ki he moʻui leleí.

ʻE ala fetuʻutaki atu ʻa ʻemau timí kapau ʻe ʻikai ke mau lava ʻo fakatauhoa pau koe ki ho fika NHI pea te mau vaheʻi atu ha fika foʻou kiate koe kapau ʻe fiemaʻu.

Kaniseli ʻo e ngaahi taimi naʻe ʻosi fokotuʻú

Kapau te mau kaniseli ha taimi naʻe ʻosi fokotuʻu ʻi ha faʻahinga ʻuhinga, te mau faleʻi atu koe ʻo ngāueʻaki ʻa e ngaahi fakaikiiki ki he fetuʻutakí naʻe ʻomaí pea fakakau atu ai ha faleʻi ki he founga ke toe fokotuʻu ai ha taimi foʻou.

ʻE lava ke kaniseli ha ngaahi taimi naʻe ʻosi fokotuʻu kapau ʻe ʻikai ke mau lava ʻo fakatauhoa atu koe ki ha fika NHI pea ʻikai ke mau lava ʻo fetuʻutaki atu ʻo fou ʻi he ngaahi fakaikiiki ki he fetuʻutakí naʻe ʻomaí.

Ngaahi fokotuʻu taimi kākā

ʻE ala vahevahe atu ʻa e fakamatalá ki ha ngaahi vaʻa ngāue kehe ʻi he taimi ʻoku ʻi ai ha ʻuhinga ke mau tui ai kuo fakahoko ha fokotuʻu taimi founga kākā, pe ʻoku feinga ai ha tokotaha ke ngāueʻaki ha ngaahi fakaikiiki ʻo ha tokotaha kehe.

Kapau ʻoku fokotuʻu ʻa e taimí maʻá u ʻe ha tokotaha kehe

Te ke lava ʻo fakamafaiʻi ha tokotaha kehe ke ne fokotuʻu ha taimi maʻá u, ka kuo pau ke ne fakapapauʻi kuó ne maʻu ʻa hoʻo fakangofuá ke fakahoko ʻeni.

Fokotuʻu ʻo e ngaahi ʻapoinimeni maʻá e toʻutupu taʻu 12 ki he 15

Kapau ʻokú ke siʻi hifo ʻi he taʻu 12, ʻoku ʻikai malava ia ke ke maʻu atu ʻa e huhu maluʻi COVID-19.

Naʻe ʻatā atu ki he toʻutupu taʻu 12 ki he 15 ke nau maʻu ʻa e huhu maluʻí ʻi he ʻaho 20 ʻo ʻAokosi 2021. ʻOku mau fokotuʻu atu ke ke talanoa mo ho fāmilí pe tokotaha poupou falalaʻanga fekauʻaki mo e huhu maluʻí.

ʻE fakatalanoa atu kiate koe ha tokotaha ngāue fakapalofesinale ki he moʻui leleí kimuʻa pea toki fakahoko ho huhu maluʻí. ʻE lava foki ke ke ʻeke atu ki ai haʻo ngaahi fehuʻi. Kapau kuo mahino lelei kiate koe, te ke lava leva ʻo tali ʻio pe ʻikai ki hono fakahoko ho huhu maluʻí. ʻE lava ke ʻoatu ʻe hoʻo mātuʻá pe tokotaha tauhí ha fakangofua kapau ʻoku lelei ange ia kiate koe.

Fakamatala maʻá e toʻutupu taʻu 12 ki he 15

Ko hono tauhi ke malu ho fakamatalá

Ko ho fakamatala fakafoʻituituí ʻe tauhi mo tokangaʻi ia ʻo fakatatau ki he Lao ki he Tauhi Malu ʻo e Fakamatalá (Privacy Act) pea mo e Tuʻutuʻuni ki hono Maluʻi ʻo e Ngaahi Fakamatala ki he Moʻui Leleí (Health Information Privacy Code). ʻOku ʻi ai ʻa e ngaahi founga malu kuo fokotuʻu ke maluʻiʻaki ho ngaahi fakamatalá meí ha hū mo sio ki ai teʻeki fakangofua.

Ko e hū mo sio ki ho ngaahi fakamatalá ʻoku fakangatangata pē ia kia kinautolu kuo ʻosi fakangofuá. Ko e hū mo e sio koʻení ʻoku lēkooti ia pea ʻe lava foki ke ʻātitaʻi.

Koeʻuhí ke lava ʻo fakalele ʻa e polokalama Book My Vaccine, ʻoku mau ngāueʻaki ʻa e Amazon Web Services ʻoku tuʻu ʻi Senē, ʻAositelēlia.

Ko hai ʻe lava ʻo hū mo sio ki ho fakamatalá

Te mau vahevahe atu ʻa ho fakamatalá mo e kakai mo e ngaahi kautaha ʻoku nau kau ʻi hono fakalele ʻo hoʻo ngaahi fokotuʻu ʻapoinimeni ki he huhu maluʻí, pea mo hono fakahoko atu ʻo e huhu maluʻí kiate koe. ʻOku fiemaʻu ke mau lava ʻo:

 • ʻiloʻi koe ʻi he taimi ʻokú ke fokotuʻu mai ai ha taimí pea mo e taimi te ke aʻu ai ki hoʻo ʻapoinimení
 • fetuʻutaki mo koe ʻi he taimi ʻoku mau maʻu ai ha fakamatala ʻoku kaunga kiate koe pe ke tokonia koe ʻi haʻo ʻalu ki hoʻo ʻapoinimení
 • fakafehokotaki ho ngaahi fakaikiikí ki ho fika NHI mo e COVID-19 Immunisation Register (Tohi Lēsisita Huhu Maluʻi ki he COVID-19) ʻi he taimi te ke aʻu atu ai ke fakahoko ho huhu maluʻí
 • levaʻi ʻa e ngaahi nāunaú ke ʻi ai ha ngaahi huhu maluʻi feʻunga ʻi he feituʻu totonú mo e taimi totonú
 • ʻiloʻi pea fai ha ngaahi ngāue ke fakaleleiʻi ʻa e polokalama huhu maluʻí ʻaki hono:
  • līpooti atu ʻo e fika ʻo e kakai ʻoku nau fokotuʻu haʻanau taimí pea mo nau ʻalu ki honau huhu maluʻí
  • mahinoʻi ʻo e ivi fakahoko ngāue ʻo e ngaahi faiʻanga huhu maluʻí
  • muimuiʻi ʻa e ola ʻo e polokalama huhu maluʻí.

Tānaki atu ki aí, ʻe tauhi ho ngaahi fakamatalá ʻi he tauhiʻanga fakamatala malu ʻa e Potungāue Moʻuí pea fakaʻaongaʻi ia ki hono poupoua ʻo e ngāue ki he COVID-19. ʻE ala kau ki heni hano fakafehoanaki ki he ngaahi fakamatala kuo ʻosi tānaki ʻe he Potungāue Moʻuí. ʻE ʻikai ʻiloʻi koe ia meí ha ngaahi līpooti ʻe foʻu ko ha konga ʻo e ngaahi ngāue ki hono lipooti ʻení.

Kapau ʻokú ke siʻi hifo ʻi he taʻu 16, ʻe malava ke kole ʻe hoʻo mātuʻá pe tokotaha tauhí ke ne sio ki ho ngaahi fakamatalá.

ʻE toe tānaki foki mo ha ngaahi fakamatala meiate koe ʻi hoʻo aʻu atu ke fakahoko ho ongo huhu maluʻí. ʻOku tokangaʻi mavahe ʻeni ia ʻe he kau ngāue huhu maluʻí.

Huhu maluʻi COVID-19 mo hono tauhi malu ʻo ho ngaahi fakamatalá

Ko hā hono lōloa ʻa hono tauhi ho ngaahi fakamatalá

ʻE tauhi ʻa ho fakamatalá ʻi he polokalama Booking My Vaccine, pea ʻi he tauhiʻanga fakamatala malu ʻa e Potungāue Moʻuí kaeʻoua kuo fakapekia ʻa e COVID-19 Public Health Response (Tuʻutuʻuni Ngāue ki he Moʻui Lelei ʻa e Kakaí ʻi he COVID-19) 2020, pe ʻi hano fiemaʻu ʻe he Public Records Act (Lao ki he Ngaahi Lēkooti Fakapuleʻangá) 2005.

Ko e hū mo e vakai pe liliu ʻo ho ngaahi fakamatalá

Ke mamata ki ha faʻahinga fakamatala fakafoʻituiui ʻoku mau maʻu fekauʻaki mo koe, pe kapau ʻoku ʻi ai ha meʻa ʻokú ke hohaʻa ki ai pe ʻi ai haʻo ngaahi fehuʻi fekauʻaki mo e fakamatala fakafoʻituitui ʻoku mau tauhí pea ʻokú ke fie kole hano fakatonutonu:

ʻĪmeili ki he: covid-19.privacy@health.govt.nz

Tohi ki he:
The Privacy Officer
Ministry of Health
PO Box 5013
Wellington

Te mau ala fiemaʻu atu ha fakamoʻoni ko koe ia kimuʻa pea mau toki ʻoatu kiate koe ha fakamatala fakafoʻituitui.

Google Analytics (Ngaahi ʻAnalaiso Fakamatala ʻa e Google)

ʻOku mau ngāueʻaki ʻa e Google Analytics ke tānaki mo ʻanalaisoʻaki ʻa e ngaahi fakaikiiki ki hono fakaʻaongaʻi ʻo ʻemau uepisaití. ʻOku ʻikai ha ngaahi ngāue ia ke tānaki ha fakamatala ke ʻiloʻi mei ai ʻa kinautolu ʻoku nau fakaʻaongaʻi ʻa e uepisaití. ʻE lava ke ke fili ke ʻoua ʻe tānaki ʻe he Google Analytics ho ngaahi fakamatalá ʻaki ʻa hoʻo taʻofi ʻa hono ngāueʻaki ʻo e cookies (ngaahi fakaʻilonga ʻiloʻiʻanga) ʻi hoʻo peesi fekumiʻanga (browser) ʻi he ʻinitanetí pe ko hoʻo fokotuʻu ʻa e polokalama Google Analytics Opt-out browser add-on.

Ko e fakamatala ʻoku tānakí ʻoku kau ai ʻa ho tuʻasila ʻinitanetí (IP), ngaahi peesi ʻokú ke hū atu ki ai ʻi he uepisaití, ngaahi fehokotakiʻanga ʻokú ke lomiʻí, ko e ʻaho mo e taimi naʻá ke ʻaʻahi ai ki he uepisaití, ko e peesi naʻá ke hū mai mei aí (kapau naʻe ʻi ai), ko e polokalama fakakomipiuta ʻoku ʻi hoʻo komipiutá, faʻahinga peesi fekumiʻanga naʻá ke ngāueʻakí pea mo ha ngaahi fakamatala kehe ʻo hangē ko e mālohi ʻo e sioʻata mamataʻanga (screen) ʻo hoʻo komipiutá mo e ngaahi tuʻunga ʻoku fokotuʻu ki ai ʻa e ngaahi faʻahinga ʻo e leá. ʻOku toe fakaʻaongaʻi foki ʻa e Google reCAPTCHA.

Tuʻutuʻuni Ngāue ʻa e Google Analytics ki he Tauhi Malu ʻo e Fakamatalá

Fetuʻutaki mai

Kapau ʻoku ʻi ai ha meʻa ʻokú ke hohaʻa ki ai fekauʻaki mo e tuʻunga malu ʻo hono tauhi ho ngaahi fakamatalá, ʻīmeili ki he covid-19.privacy@health.govt.nz.

Kapau ʻoku ʻikai te ke fiemālie ki heʻemau tali atu fekauʻaki mo haʻo hohaʻa ki he malu fakafoʻituituí, te ke lava ʻo fetuʻutaki ki he Office of the Privacy Commissioner (ʻŌfisi ʻo e Komisiona ki he Tauhi Malu ʻo e Fakamatalá).

Fetuʻutaki mai kiate kimautolu – Komisiona ki he Tauhi Malu ʻo e Fakamatalá